Tato pravidla jsou v souladu a vycházejí z Doporučeného postupu č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020, který vydalo pro tento účel MPSV ČR. Dokument podrobně popisuje podmínky příjímání návštěv u klientů v Domově za dodržení hygienických pravidel ve snaze zajistit ochranu uživatelů před nákazou COVID – 19.

Tento dokument je dalším krokem Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Tento plán stanoví možnost návštěv u klientů pobytových sociálních služeb za podmínek dodržování všech preventivních opatření, a to od 25. 5. 2020.

Obecná pravidla, za kterých je možné návštěvy našim uživatelům v Domově umožnit:

 • S ohledem na změnu epidemiologické situace nebo na provozní možnosti našeho Domova může ředitel návštěvy svým rozhodnutím omezit
 • O způsobu realizování návštěv jsou příchozí osoby seznámeny a svým podpisem potvrdí svoji bezinfekčnost
 • Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem Domova a návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nemohlo dojít k případnému šíření onemocnění COVID – 19
 • Počet cizích osob v Domově je koordinován s ohledem na kapacitu vyčleněných prostor, kde ke kontaktu osob dochází včetně omezení počtu osob na jednoho uživatele
 • Návštěva je povinna dodržovat níže uvedená hygienická pravidla

Konkrétní podmínky a pravidla, za kterých je možné návštěvy u uživatelů umožnit:

 • Ve vestibulu centrální budovy E je výrazná informace pro návštěvníky se zákazem vstupu na úseky a s povinností ohlásit se telefonem na příslušný úsek nebo domácnost
 • Návštěva bude umožněna maximálně dvěma dospělým osobám pro jednoho klienta
 • Pověřený pracovník ve službě si takto ohlášenou návštěvu vyzvedne, poučí o nutnosti mít po celou dobu návštěvy roušku, podrobit se měření teploty a nutnosti vyplnit  dotazník (čestné prohlášení) o bezinfekčnosti a o tom, že nebyl v kontaktu s nakaženou osobou – viz  Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Pracovník následně provede měření teploty návštěvy bezkontaktním teploměrem
 • V případě, že naměřená teplota bude vyšší než 37 0C, nebude návštěva umožněna
 • V případě vyhovující teploty pracovník doprovodí návštěvu za klientem a poučí ji o tom, že preferovaným způsobem návštěvy je pobyt ve venkovním prostředí  areálu DSS, za nepříznivého počasí doprovodí návštěvu i uživatele do návštěvní místnosti (výuková místnost v přízemí budovy D pro uživatele domků, nebo centrální jídelna v budově E pro uživatele ošetřovatelského úseku)
 • Uživatelé služby Chráněné bydlení budou svoje návštěvy přijímat až do odvolání také pouze v areálu na adrese Dr. Vojtěcha – venku nebo ve dvou uvedených návštěvních místnostech, nikoliv v objektu chráněného bydlení
 • Návštěvy jsou povinny respektovat obecná hygienická opatření – používání tekutého dezinfekčního prostředku na ruce, dodržování vzdálenosti alespoň 2 metry mezi cizími osobami 
 • Pokud je to možné, roušku bude mít i uživatel
 • před odchodem návštěva oznámí, že bude odcházet, a to telefonem pracovníkovi ve směně, ten zajistí opět u návštěvy i uživatele dezinfekci rukou, je-li to třeba – odvede uživatele na příslušnou domácnost či domek, zajistí vyvětrání místnosti a dezinfekci ploch, kterých se návštěva dotýkala (kliky, židle, stůl …..)
 • O všech vykonaných návštěvách bude vedena evidence v tzv. Návštěvních knihách pro tento účel připravených a uložených na domku C a na domácnosti E1, pracovníci sloužící na tomto domku a na této domácnosti budou nahlášené návštěvy přijímat a propouštět a zapisovat do Návštěvní knihy údaje o vykonané návštěvě

 Ve Skřivanech dne 25. 5. 2020

Zapsaly: Stanislava Ludvíková, Bc. Kristýna Kuncová

Schválil: Ing. Slavomil Štefán – ředitel DSS Skřivany