Veřejný závazek

Místo poskytování sociálních služeb

Služba Chráněné bydlení (,, dále CHB‘‘) je poskytována v domku ve Sloupenské ulici č. 10 v obci Skřivany mimo hlavní areál.

Cílová skupina služby CHB

Cílovou skupinou sociální služby chráněné bydlení jsou ženy s  mentálním postižením, případně též s  kombinovanými vadami od 18 let věku výše, přednostně s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, které se nacházejí v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, a kterým postačuje tato služba s minimalizací podpory.

Poslání služby CHB

Posláním sociální služby chráněné bydlení je poskytovat pobytové sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb v prostředí domácností rodinného typu tak, aby se život uživatelů maximálně blížil běžnému způsobu života. Poskytovat uživatelům jen nezbytnou míru pomoci s důrazem na podporu jejich snahy o vlastní samostatnost. Zároveň udržovat a rozvíjet vazby s přirozeným prostředím a podporovat sociální začleňování uživatelů.

Cíle organizace

 • Poskytovat kvalitní, bezpečné a individuálně zaměřené sociální služby osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a svým zdravotním stavem odpovídají naší cílové skupině
 • Poskytovat sociální služby způsobem, který umožní uživatelům dosažení co největší samostatnosti a soběstačnosti v oblasti péče o vlastní osobu a o domácnost a umožnit jim žít v co největší míře běžným způsobem života
 • Vytvářet pro uživatele podmínky s možností uplatňovat svou vlastní vůli, samostatně se rozhodovat a jednat s vědomím vlastní odpovědnosti

Principy poskytování služby CHB

Principy poskytování sociální služby jsou základní hodnoty a postupy, které respektují a kterými se při poskytování služeb řídí všichni pracovníci zařízení. Vychází z Listiny základních práv a svobod, a dále jsou rozpracovány i v Etickém kodexu pracovníků zařízení.

Základními principy našich služeb jsou:

 1. Individuální přístup služby
 2. Právní rámec služby
 3. Integrace do společnosti
 4. Partnerský vztah k uživatelům
 5. Kvalita poskytovaných služeb

Poskytované činnosti

Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba CHB obsahuje tyto základní činnosti:

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 2. Poskytnutí ubytování
 3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Dále je uživatelům poskytována v souladu s § 36 zákona ošetřovatelská a rehabilitační péče, a zabezpečena zdravotní péče.

Uživatelům mohou být dle § 35 zákona fakultativně při poskytování sociální služby zajišťovány další činnosti.

Ceník

Úhrada za pobyt ve službě CHB je stanovena podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

S platností od 1. 1. 2024 je stanovena úhrada pro službu CHB následovně:

Ubytování a strava Cena
Dvoulůžkový pokoj 305 Kč/den
Strava 255 Kč/den
Celkem 560 Kč/den
Měsíční úhrada se počítá násobkem skutečného počtu kalendářních dní v měsíci.

Úhrada za poskytovanou péči

Úhrada za péči je hrazena částkou ve výši 155 Kč za hodinu poskytnuté péče.

Fotogalerie