Žádost o poskytování sociálních služeb a její posouzení

Tiskopisy je možné získat stažením z výše uvedeného odkazu nebo si vyžádat jejich zaslání v písemné podobě na svoji adresu. Tiskopis „Vyjádření lékaře“ musí být vždy součástí tiskopisu „Žádost o poskytnutí sociální služby“.

Vyplněnou žádost s Vyjádřením lékaře je možné zaslat poštou nebo předat osobně sociálním pracovnicím Domova.

Po obdržení žádosti komise pro výběr žadatelů tyto vyplněné tiskopisy prostuduje a posoudí všechny zde uvedené informace, dojde k ověření souladu žadatele s naší cílovou skupinou, ke zjišťování skutečnosti, že žadatel se ocitá v nepříznivé sociální situaci, kterou nezvládá řešit sám ani se svými blízkými osobami, ani s pomocí terénních sociálních služeb. Současně členové komise ověřují, že jsou naplněny všechny podmínky pro případný příjem žadatele do našeho zařízení.

Sociální šetření

 • V případě splnění podmínek pro podání žádosti žadatele do našeho zařízení dojde k vykonání sociálního šetření, které provádí sociální pracovnice s dalším pracovníkem, zpravidla vrchní sestrou, popř. s dalším pracovníkem zařízení.

 • Sociální šetření je provedeno formou návštěvy přímo v rodině žadatele nebo v zařízení, ve kterém je právě umístěn. Návštěva je uskutečněna po předcházející domluvě na společné schůzce.

 • Výsledkem sociálního šetření je získaný komplex informací o žadateli s ohledem na jeho zdravotní stav, na jeho aktuální sociální situaci, a další podrobné informace týkající se jeho očekávání od naší služby.

 • Současně pracovníci zařízení vhodným způsobem předají informace o našem zařízení žadateli a případně dalším osobám, které si žadatel k těmto rozhovorům přizve.

Jednání se zájemcem o službu

 • V případě zájmu o naši službu je žadateli, jeho opatrovníkovi a případně dalším jeho blízkým osobám nabídnuta možnost návštěvy a prohlídky našeho zařízení. Jednání vedou sociální pracovnice, případně společně s vrchní sestrou. V průběhu jednání jsou žadateli pro něho přijatelnou formou předány informace o podmínkách a rozsahu poskytovaných sociálních služeb.
 • Jestliže se žadatel rozhodne požádat o umístění v zařízení a momentálně je kapacita zařízení naplněna, bude jeho žádost zařazena do seznamu žadatelů, a žadatel o tomto rozhodnutí bude písemně informován.

 • V případě uvolnění místa bude žadatel pozván k dalšímu jednání se zájemcem o službu, při které dojde k vyjednání konkrétních podmínek poskytování sociálních služeb, upřesnění data nástupu do zařízení a k sepsání smlouvy o poskytování těchto služeb.

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

 • označení smluvních stran,
 • druh sociální služby,

 • rozsah poskytování sociální služby,

 • místo a čas poskytování sociální služby,

 • výši úhrady za sociální služby, způsob jejího placení včetně způsobu vyúčtování,

 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,

 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty,

 • dobu platnosti smlouvy.

Odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb

Domov sociálních služeb Skřivany může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb z těchto důvodů:

 • pokud neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá, (včetně nesouladu žadatele s vymezenou cílovou skupinou),
 • pokud zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociálních služeb, o které osoba žádá,
 • pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytování pobytových sociálních služeb, vylučuje poskytování takové sociální služby:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytování pobytových sociálních služeb v domově se zvláštním režimem,
  • pokud osobě, která žádá o poskytování sociálních služeb, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.