Vzdělávání uživatelů

Euroinstitut

V říjnu roku 2016 byly zahájeny v Domově sociálních služeb ve Skřivanech vzdělávací programy pro naše uživatele zprostředkované školou EUROINSTITUT, která se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami aneb vzděláváním proti handicapu. Cílem tohoto vzdělávání je edukace a rozvoj osob s mentálním postižením v pokročilém věku.

Do vzdělávacích programů se zapojilo 8 uživatelů našeho Domova se zaměřením na dva učební obory:

Odborné učiliště (Provozní služby) – jedná se o dvouletý učební obor s výučním listem, studentky se zde vzdělávají dle rámcového vzdělávacího programu, který je dále rozpracován do školního vzdělávacího programu Úklid a výpomoc.

Vzdělávání probíhá každou středu v odpoledních hodinách se zaměřením na získání teoretických poznatků. Každý čtvrtek probíhá odborný výcvik, který navazuje na získané vědomosti z teoretické výuky a dále je rozvíjí v praxi. Konzultace probíhají v areálu DSS na budově D pod vedením speciální pedagožky Mgr. Zdeňky Rudolfové.

Praktická škola dvouletá – jedná se o vzdělávací program pro osoby s těžším mentálním postižením, kteří by nezvládli studovat vzdělávací program s výučním listem, a přesto mají zájem získat kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce.

Konzultace probíhají každý čtvrtek v dopoledních hodinách v areálu DSS na budově D pod vedením speciální pedagožky Mgr. Zdeňky Rudolfové.

Součástí studia je také pravidelný odborný výcvik probíhající mimo areál DSS, který našim studentům umožní odbornou praxi na reálných pracovištích.

Celoživotního vzdělávání se účastní více než 20 uživatelů pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Moniky Brzkové, která spolupracuje s klíčovými pracovníky.

Při vzdělávání využívá metod informačně receptivních, slovních, názorných demonstrací a práci s textem. Je využíváno metod otevřeného učení, tedy aktivní práce a samostatnosti. Výuka je zaměřená na učivo Praktické školy s přihlédnutím k individuálním schopnostem a znalostem uživatelů.

Uživatelé se v rámci dvou vyučovacích hodin týdně věnují převážně matematice, čtení a psaní. Jako pomůcky používají pracovní sešity a listy, tabule a výukové knihy.

Projekt celoživotního vzdělávání by měl uživatelům DSS nabídnout získání, udržení a prohloubení znalostí v oblasti čtení, psaní, počítání a všeobecného přehledu v tematické oblasti Člověk a jeho svět. Při práci s klienty  je uplatňován individuální přístup zohledňující úroveň jejich schopností. Projekt probíhá v prostorách DSS Skřivany a to s časovou dotací 2 hodiny týdně.

 • při čtení je kladen důraz především na čtení s porozuměním psaného i tištěného textu, tedy čtenářskou gramotnost
 • využívají se všechny dostupné metody čtení (např. genetickou metodu čtení, a i další
 • výuka je zaměřena na prohloubení komunikačních dovedností s použitím správných komunikačních pravidel  a na  správnou formulací sdělení
 • důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby a správnou artikulaci
 • psaní je zaměřeno na správný tvar, velikost písma a správné napojování písmen do slabik a slov s využitím předtištěných písanek
 • Při psaní se nově využívá hůlkové písmo
 • výuka směřuje k praktickému využití znalosti psaní při korespondenci, psaní SMS zpráv, při práci s textem na počítači apod.
 • počtech dle individuálních schopností dochází k rozvíjení matematické představivost a samostatnému přístupu k řešení problémů
 • využití počtů při běžných činnostech – manipulace s penězi, určování času, jednotky hmotnosti atd.
 • cílem tematické oblasti Člověk a jeho svět je získávat a využívat různých informační zdroje a utvářet si komplexnější pohled na přírodní, společenské, kulturní i historické jevy
 • v neposlední řadě je cílem této oblasti osvojení a používání pravidel společenského chování v mezilidských vztazích

Pracovní aktivity

Naši uživatelé mají možnost zapojit se dle svých schopností do těchto nabízených pracovních činností:

 • pracovní aktivity vykonávané na základě uzavřené pracovní smlouvy s externí firmou, přičemž výkon této činnosti probíhá v pracovních dílnách Domova
 • pomocné práce v kuchyni, v prádelně, při úklidu nebo v údržbě, prováděné na základě řádné pracovní smlouvy se zařízením
 • pracovní činnost u externího zaměstnavatele na základě řádné pracovní smlouvy (řešeno individuálně dle schopností uživatele a nabídky na trhu práce)
 • služby na recepci v centrální budově E
 • pracovní aktivity vykonávané v rámci úklidových a pomocných prací při úklidu domácnosti (úklid pokoje – stlaní lůžkovin, udržování pořádku ve skříních, pomocné práce při příjmu, třídění a úklidu vypraného prádla, pomoc při úklidu společné místnosti v domácnosti – prostírání, úklid stolu po jídle, mytí, utírání a úklid nádobí, stírání podlahy, příprava a úklid pomůcek při realizaci volnočasových aktivit, zalévání pokojových rostlin apod.)
 • pracovní aktivity uvedené v individuálním plánu uživatele – např. praní prádla
 • pomocné práce při úpravách venkovních ploch, údržbě cest a chodníků a záhonů

Uživatelé mají možnost volby činnosti, která jim vyhovuje, pracovní aktivity jsou organizovány tak, aby se výkon těchto činností přibližoval běžnému způsobu života (pracovní doba, dodržování počátku a konce pracovní doby, čas na přestávku, používání osobních ochranných pomůcek, uzavírání pracovně-právního vztahu, náležitosti pracovní smlouvy apod.).

Zájmové aktivity

Uživatelé mají možnost využít nabídky zájmových aktivit nabízených poskytovatelem, případně i ostatními subjekty s možností individuální návštěvy, popř. využít doprovodu pracovníků, dle vlastního výběru a svých zájmů a s ohledem na možnosti poskytovatele.

Příklady nabízených aktivit:

 • poznávací a turistické výlety – zoologické a botanické zahrady, skanzeny, hrady, zámky, výlety do hor
 • návštěvy kaváren a restaurací
 • návštěvy kulturních a společenských akcí – kina, divadla, knihovny, výstavy, festivaly, jarmarky
 • tuzemské a zahraniční rekreační pobyty – lázeňské pobyty, wellness pobyty, letní tábory, zimní rekreace
 • taneční kurzy, návštěvy zábav a plesů – pořádaných DSS Skřivany nebo je možné využít nabídky kulturních akcí v obci či mimo obec, případně přijmout pozvání jiných organizací
 • nabídka terapií – rekreační jízda na koních, rehabilitační plavání, muzikoterapie, práce v keramické a svíčkařské dílně, canisterapie, činnosti v hobby dílně apod.

Přímo v prostorách Domova je možné využívat saunu, vířivé vany a venkovní bazén. Pro tvůrčí aktivity mají uživatelé možnost využít keramickou dílnu s pecí, velké množství pomůcek pro ruční práce a výrobu dekorativních předmětů atd.. Uživatelé se těmto aktivitám mohou věnovat dle svých zájmů a v případě potřeby je jim poskytnuta podpora či pomoc pracovníků v přímé péči. Ze strany pracovníků je v případě potřeby poskytnut doprovod na tyto aktivity.

Sportovní aktivity

Sportovní aktivity tvoří významnou součást života našich uživatelů. Přinášejí prostor pro vytváření pozitivní spolupráce s ostatními uživateli a také pracovníky, významně přispívají k relaxaci a zdravé psychohygieně. Přirozeně pomáhají rozvíjet orientaci v prostoru. Prostřednictvím účasti na různých soutěžích a olympiádách přispívají k vlastnímu sebevyjádření a sebevědomí. Naši uživatelé mají možnost být členy Sportovního klubu TJ Slavoj Skřivany. Pravidelně se účastní republikových i oblastních soutěží v běhu na lyžích, plavání, stolním tenisu, přehazované, cyklistice.
Sportovci jsou také registrováni v Českém svazu mentálně postižených sportovců a Českém hnutí speciálních olympiád. Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS) je organizace zabývající se sportovními aktivitami osob s MP v ČR. Od svého vzniku v r. 1992 je svaz Členem unie zdravotně postižených sportovců a Českého paralympijského výboru. Systém soutěže ČSMPS zahrnuje nabídku soutěží od oddílových přes klubové, regionální až po soutěže v rámci ČR a soutěže mezinárodní.

K pravidelně nabízeným pohybovým aktivitám patří tréninky v tělocvičně areálu zařízení, kde je velký výběr moderních posilovacích strojů, stoly na trénování stolního tenisu a různé typy sportovních pomůcek. Na hřišti, které je také součástí areálu, probíhají přípravy na přehazovanou a jiné míčové aktivity, dále pak přípravy na disciplíny v lehké atletice a v přizpůsobených sportech.

Sportovním aktivitám se uživatelé věnují za asistence pracovníků Domova sociálních služeb Skřivany a dobrovolníků, kteří zpravidla zajišťují funkci trenérů a doprovodu na sportovních akcích. Sportovně založeným uživatelům je ze strany vedení zařízení i pracovníků v přímé péči poskytována velká podpora. Trénink bývá obvykle zařazen v odpoledních hodinách ve všední dny případně i o víkendu, četnost a intenzita činností je přizpůsobena individuálně dle potřeb našich sportovců.