Veřejný závazek

Místo poskytování sociálních služeb

Službu Domov pro osoby se zdravotním postižením (,, dále DOZP‘‘) poskytujeme v rozlehlém areálu v ul. Dr. Vojtěcha 93 v centru obce Skřivany v několika budovách.

Cílová skupina služby DOZP

Cílovou skupinou sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby s mentálním postižením od 18 let věku výše, přednostně s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, které se nacházejí v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, a jejichž podporu při řešení této nepříznivé sociální situace již není možno trvale zajistit prostřednictvím podpory rodiny ani terénních či ambulantních služeb.

Do cílové skupiny mohou patřit i osoby, u kterých došlo ke snížení mentálních schopností až v průběhu života, a tyto osoby potřebují pomoc a podporu jako osoby s vrozeným mentálním postižením.

Poslání služby DOZP

Posláním sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pobytové sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb v prostředí domácností rodinného typu tak, aby se život uživatelů služeb maximálně blížil běžnému způsobu života. Při poskytování služeb podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů, udržovat a rozvíjet vazby s přirozeným prostředím a podporovat jejich sociální začleňování.

Cíle organizace

 • Poskytovat kvalitní a bezpečné sociální služby osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a svým zdravotním stavem odpovídají naší cílové skupině.
 • Poskytovat sociální služby způsobem, který umožní uživatelům dosažení co největší samostatnosti a co nejmenší závislosti na naší službě a v co největší míře žít běžným způsobem života.
 • Vytvářet pro uživatele podmínky s možností uplatňovat svou vlastní vůli, samostatně se rozhodovat a jednat s vědomím vlastní odpovědnosti.

Principy poskytování služby DOZP

Principy poskytování sociální služby jsou základní hodnoty a postupy, které respektují a kterými se při poskytování služeb řídí všichni pracovníci zařízení. Vychází z Listiny základních práv a svobod, a dále jsou rozpracovány i v Etickém kodexu pracovníků zařízení.

Základními principy našich služeb jsou:

 1. Individuální přístup služby
 2. Právní rámec služby
 3. Integrace do společnosti
 4. Partnerský vztah k uživatelům
 5. Kvalita poskytovaných služeb

Poskytované činnosti

Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba DOZP obsahuje tyto základní činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. Sociálně terapeutické činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále je uživatelům poskytována v souladu s § 36 zákona ošetřovatelská a rehabilitační péče, a zabezpečena zdravotní péče.

Uživatelům mohou být dle § 35 zákona fakultativně při poskytování sociální služby zajišťovány další činnosti.

Ceník

Úhrada za pobyt ve službě DOZP   je stanovena podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

S platností od 1. 1. 2024 je stanovena úhrada pro službu DOZP následovně:

Ubytování a strava Cena
Jednolůžkový pokoj 305 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj 305 Kč/den
Strava 255 Kč/den
Celkem 560Kč/den
Celkem 16.800 Kč/měsíc (úhrada v měsících s 30 dny)

17.360 Kč/měsíc (úhrada v měsících s 31 dny)

Výše úhrady za stravu a ubytování je stanovena dle platného ceníku s tím, že pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se úměrně sníží. O snížení této úhrady uživatel požádá a současně nedostatečné příjmy doloží.

Úhrada za poskytovanou péči

Úhrada za péči je hrazena částkou ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Fotogalerie